Ewaulacja

W dniach od 07 stycznia 2014 do 13 stycznia 2014r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sikorzu odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez zespół Ewaluatorów z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Ewaluacja zewnętrzna jest to – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 maja 2013r. – badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  Ma na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Jest również narzędziem wsparcia, umożliwiającym szkołom efektywny rozwój organizacyjny; inspiracją do zmian i nowatorskich rozwiązań; pomocą dla rodziców i uczniów w zdobywaniu informacji o szkołach oraz zachęcić ich do większego zaangażowania się w życie szkoły. Ministerstwo zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin. Każde z dwunastu wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E, przy czym poziom E oznacza niski stopień wypełniania wymagania i wymaga opracowania programu naprawczego.

W naszej szkole zostały zbadane dwa z dwunastu wymagań z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

  1. wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju;

2.   zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

Badanie prowadzone było za pomocą ankiet oraz wywiadów, a zostali mu poddani: dyrekcja szkoły,  nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, uczniowie, instytucje współpracujące ze szkołą, oraz Biskup Płocki jako organ prowadzący szkołę.

W lutym 2014r. ukazał się raport z ewaluacji zewnętrznej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i ocena. Pierwsze z wymienionych wymagań zostało ocenione na poziom A (najwyższy), drugie – B (wysoki).

Szczegółowy raport z ewaluacji w KLO i innych szkół znajduje się na stronie