Historia

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

W 1913 roku biskup płocki, Antoni Julian Nowowiejski, utworzył z trzech pierwszych kursów seminaryjnych liceum, odpowiadające wyższym klasom gimnazjum publicznego. Szczególny nacisk położono wówczas na naukę języka łacińskiego, nauk przyrodniczych i filozofii.

Dnia 27 września 1916 r. został poświęcony i oddany do użytku nowo wybudowany gmach, projektowany przez architekta Oskara Sosnowskiego. Abp A.J.Nowowiejski powołał w nim do istnienia nową placówkę dydaktyczno – wychowawczą, która przyjęła nazwę Liceum św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku, zwane powszechnie Liceum Diecezjalnym Płockim. Rok 1916 przyjmuje się jako oficjalną datę rozpoczęcia działalności szkoły. Program nauczania w Liceum odpowiadał typowi gimnazjum humanistycznego z obowiązkowym językiem łacińskim:

  • W roku 1920 przyznano szkole prawa państwowe. Liceum św. Stanisława Kostki zostało zaliczone do najwyższej kategorii „A”. W dwa lata później zmieniono kierunek nauczania z humanistycznego na klasyczny.
  •  Od 1927 r. szkoła funkcjonowała pod oficjalną nazwą Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku.
  •  W 1933 r. szkoła otrzymała nazwę Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie im. św. Stanisława Kostki przy Seminarium Diecezjalnym w Płocku

Warunki stworzone w szkole sprzyjały rozwijaniu różnorodnych zainteresowań wśród młodzieży. Wielką radością Założyciela, arcybiskupa A.J. Nowowiejskiego były osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniów. Sam z dumą wspomina w swojej Monografii, że „w gimnazjum tem znajomość łaciny i greki jest wysoka, jak tego dowód uczniowie dali, odgrywając znakomicie po grecku w r. 1928 Antygonę, a w r. 1929 Edypa Sofoklesa” (Płock. Monografia historyczna, wyd. II, 1930, s. 467).

Po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w roku 1939 w szkole rozpoczęto naukę z niewielkim opóźnieniem. Po brutalnym zajęciu budynków szkolnych przez oddziały SS – 9 grudnia przerwano edukację. Tuż po wyzwoleniu, 4 kwietnia 1945 r. przystąpiono tam do usunięcia śladów okupacji  i wznowiono zajęcia lekcyjne. Od 1948 r. liceum prosperuje pod nazwą Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. św. Stanisława Kostki w Płocku. Niestety, radość z odbudowywanej szkoły trwała krótko. W roku 1949, ze względów politycznych, Liceum pozbawiono praw państwowych. Nauki jednak nie przerwano.

Od 1949 r. przemieniono nazwę  na Seminarium Duchowne Niższe im. św. Stanisława Kostki w Płocku. Z powodu dalszego szykanowania szkoły przez władze komunistyczne, Biskup Płocki zmienia nazwę na Kurs Przygotowawczy Seminarium Duchownego w Płocku. Egzamin dojrzałości uczniowie musieli składać eksternistycznie przed komisją państwową w wyznaczonych szkołach. W roku 1957, na fali odwilży politycznej, ponownie przywrócono nazwę Seminarium Duchowne Niższe im. św. Stanisława Kostki w Płocku. Dopiero w roku 1981 tymczasowo przyznano  szkole prawa państwowe, które dopiero dziesięć lat później odzyskała  na stałe.

W roku 1993 szkołę  wpisano do rejestru niepublicznych szkół  i placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku pod numerem 67. Zgodnie z reformą samorządów i przeniesieniem prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych do jednostek samorządu terytorialnego, liceum zostało szkołą niepubliczną  prowadzoną przez Urząd Miasta Płocka.

We wrześniu 1998 r. liceum zmieniło swą siedzibę. Z Płocka przeniesiono je do Sikorza, do nowego obiektu. W 2002 r. zostało przekształcone ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną. W styczniu 2009 r. Biskup Płocki zmienił nazwę szkoły na Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. Internat szkoły do dziś kontynuuje działalność Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej.

Powołane w 1916 r. przez bł. abp. A.J.Nowowiejskiego Liceum, dostosowywane roztropnie do wciąż nowych okoliczności i warunków, nadal spełnia swoją chlubną rolę. Jego teraźniejszość wyrasta ze wspaniałej tradycji, tak doskonale wpisującej się w historię diecezji płockiej i całej Ojczyzny. Tą dumę przynoszą przede wszystkim jego absolwenci. To w tej szkole wyrastały takie osobowości jak bp Piotr Dudziec, bp Jan Wosiński, bp Roman Marcinkowski. To tutaj uczyli się profesorowie różnych uniwersytetów polskich i zagranicznych: ks. prof. Mieczysław Żywczyński, p. prof. Włodzimierz Fijałkowski, p. prof. Mieczysław Gogacz, ks. prof. Janusz Mariański, ks. prof. Jan Decyk, ks. prof. Waldemar Turek, o. prof. Bazyli Degórski, p. prof. Andrzej Zieliński, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest koedukacyjną szkołą ponadgimnazjalną. Przy niej funkcjonuje internat. Szkoła posiada profesjonalne pracownie przedmiotowe: laboratorium do nauki języków obcych, dwie pracownie informatyczne, pracownię humanistyczną, matematyczną, geograficzną, przyrodniczą, bibliotekę i czytelnię, klasy wyposażone w tablice interaktywne oraz boiska do gier zespołowych i salę rekreacyjną.

W roku 2016 szkoła będzie świętować jubileusz 100-lecia powstania. Tyle już lat liceum  dba o wszechstronny rozwój osobowy swych uczniów, wspiera ich  przez formację religijno-moralną, przygotowuje – najlepiej jak się da – do egzaminu dojrzałości i startu w dorosłość pod znakiem doskonałych wyborów.