Regulamin szkolny

Każda społeczność, również szkolna, posiada swoje zwyczaje i normy zachowań. Wśród nich istnieją te bardzo formalne, skodyfikowane w statutach szkolnych. Zawsze jednak pozostaje pewna sfera życia określona zwyczajami wyrastającymi z tradycji i zasad kształtujących życie konkretnej społeczności. Jesteśmy wspólnotą edukacyjną wyrastającą z kręgu konkretnych tradycji i wartości. Nasze Gimnazjum i Liceum to szkoły katolickie prowadzone przez diecezję płocką w duchu tradycji chrześcijańskiej i zasad wychowania katolickiego. Dlatego każdy uczeń, który wchodzi do tej wspólnoty szkolnej, zobowiązuje się do przestrzegania zasad i norm tutaj przyjętych.

Nie wszystkie jednak sytuacje i sposoby postępowania dadzą się przewidzieć i szczegółowo określić. Stąd ważniejsza od stosowania litery prawa jest umiejętność współistnienia w grupie, okazywania sobie szacunku, kształtowania postawy zrozumienia i poszanowania zasad, panujących w danej grupie. Wskazane tutaj normy mają jedynie za cel ukierunkować taką postawę.

Wszystkie sprawy nieokreślone przez niniejszy regulamin są rozstrzygane przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym statutem szkolnym i prawem oświatowym oraz kościelnym. Dyrektor szkoły rozstrzyga także wszelkie sprawy wątpliwe i sporne wynikające z respektowania określonych w tym regulaminie norm i zasad postępowania.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2007 r.

I.Prawa ucznia

Każdy uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych
 2. dbałości o własny rozwój religijny, intelektualny, psychiczny i fizyczny
 3. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przywykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły
 4. znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz zasad i warunków pracy na poszczególnych przedmiotach
 5. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 6. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i zgodnie z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli i wychowawców
 7. opieki duszpasterskiej, pedagogicznej i dydaktycznej
 8. opieki medycznej i profilaktyki prozdrowotnej
 9. dni wolnych od zajęć lekcyjnych podczas przygotowań do olimpiady lub konkursu przedmiotowego w wymiarze: – dwa dni przed eliminacjami rejonowymi – cztery dni przed eliminacjami wojewódzkimi
 10. przedstawiania wychowawcy klasy, prefektowi szkoły, ojcu duchownemu, wicedyrektorowi i dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich objaśnień, odpowiedzi i właściwej pomocy
 11. współpracy z wychowawcą klasy, prefektem szkoły i ojcem duchownym w przezwyciężaniu swoich nałogów
 12. indywidualnych rozmów z wychowawcą klasy, prefektem szkoły, ojcem duchownym i innymi nauczycielami o każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej
 13. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
 15. korzystania za zgodą nauczyciela i w jego obecności ze sprzętu szkolnego oraz wszelkich pomieszczeń szkolnych (biblioteka, siłownia, pracownie przedmiotowe itp.) na zasadach ustalonych przez odpowiednie regulaminy tych sal i pomieszczeń
 16. wybierania przedstawicieli samorządu klasowego i szkolnego
 17. wyboru kół zainteresowań
 18. rozwijania swoich talentów artystycznych i sportowych we właściwych kołach zainteresowań działających w szkole
 19. odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, ferii świątecznych, zimowych i letnich
 20. uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych
 21. wyrażania zgodnej z prawdą opinii o życiu szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej
 22. odwołania się do dyrektora szkoły od oceny lub decyzji nauczyciela, wychowawcy, samorządu szkolnego oraz poszczególnych uczniów, szczególnie w sytuacji, gdy zachodzą warunki, które postawiły ucznia w złym świetle
 23. rehabilitacji i pracy nad swoim zachowaniem poprzez aktywny udział w życiu szkół
 24. informacji o wymaganiach i ewentualnych zmianach zawartych w regulaminie szkoły.

II. Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób
 2. Uczeń ma obowiązek zapoznania się ze statutem szkolnym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i regulaminami szkolnymi oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm
 3. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy, organizowanych kursach i warsztatach, dniach skupienia i zajęciach rekolekcyjnych oraz we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych. Aktywny udział we wszystkich w/w zajęciach ma wpływ na ocenę zachowania
 4. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszelkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz aktywnego w nich uczestnictwa
 5. Uczeń ma obowiązek przygotowania się do zajęć lekcyjnych
 6. Uczeń ma obowiązek niezakłócania zajęć lekcyjnych
 7. Uczeń ma obowiązek dbania o porządek i czystość w budynku szkolnym i na terenie przyszkolnym
 8. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i akademiach
 9. Uczeń ma obowiązek dbania o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz
 10. Uczeń ma obowiązek posiadać i szanować legitymację szkolną jako dokument swej uczniowskiej tożsamości
 11. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, jeśli nie uczestniczą w kołach zainteresowań lub w zajęciach czwartej godziny wychowania fizycznego, zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela
 12. Wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i spożywania narkotyków oraz innych substancji odurzających, tak w szkole, jak i poza nią.

III.Powinności ucznia

 1. Ubiór codzienny oraz wygląd ucznia. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny, przyzwoity i kompletny, a wygląd zadbany i czysty. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę zachowania.

Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:

 • spódniczka nie krótsza niż do kolan i nie dłuższa niż do połowy łydki w stonowanej kolorystyce
 • bluzka nieprześwitująca, bez dekoltów, przynajmniej do bioder; w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuchy i plecy oraz bluzek na ramiączka)
 • bluzka i koszulka bez napisów, naszywek czy podobizn sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i zasadami wychowania katolickiego
 • spodnie o klasycznym kroju, bez dziur (dopuszczalne tzw. „rybaczki”; wykluczone krótkie spodenki)
 • obuwie miękkie
 • nie wolno nosić biżuterii (dopuszczalne niewielkie kolczyki i delikatny jeden pierścionek) z wyjątkiem dewocjonaliów (łańcuszek z krzyżykiem, medalikiem itp.)
 • włosy muszą być zadbane, czyste, starannie uczesane, niefarbowane, nieutleniane, nietapirowane a fryzura nieekstrawagancka

Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:

 • klasyczny krój spodni, bez rozcięć, dziur i napisów (dopuszczalne tzw. „rybaczki”; wykluczone krótkie spodenki)
 • bluzka lub koszulka bez prowokujących napisów, naszywek i podobizn niezgodnych z wartościami chrześcijańskimi i zasadami wychowania katolickiego; w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuchy i plecy
 • obuwie miękkie (wykluczone glany, trapery itp.)
 • nie wolno nosić biżuterii z wyjątkiem dewocjonaliów (łańcuszek z krzyżykiem, medalikiem itp.)
 • męska fryzura; włosy powinny być czyste, zadbane, estetycznie i starannie uczesane, niefarbowane, nieutlenione, nietapirowane a fryzura nieekstrawagancka; jeśli włosy są dłuższe, to powinny być spięte i tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji i podczas przerw
 • nie dopuszcza się ogolonej głowy do skóry (z wyjątkiem wskazań od lekarza dermatologa) oraz noszenia zarostu i zbyt długich bokobrodów.
 1. Ubiór galowy

Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, dzień Patrona szkoły, dzień nauczyciela, Msza święta za zmarłych dyrektorów i nauczycieli, wigilia szkolna, uroczystość Trzech Króli, uroczystość bierzmowania uczniów klas III, wszystkie akademie szkolne, zakończenie roku szkolnego), próbnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz właściwych egzaminów zewnętrznych, wyjść do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie przełożonych.

Ubiór galowy dla dziewcząt

Uroczysty ubiór galowy składa się z:

 • białej, nieprześwitującej i bez dekoltu bluzki czarnej lub granatowej spódnicy nie krótszej niż do kolan i nie dłuższej niż do połowy łydki, ewentualnie materiałowych spodni
 • żakietu
 • wizytowych butów (dopuszczalny lekko podwyższony obcas).

Ubiór galowy dla chłopców

Uroczysty ubiór galowy składa się z:

 • ciemnej marynarki lub kamizelki oraz spodni materiałowych (lub garnituru)
 • koszuli
 • krawatu lub muchy
 • ciemnych skarpetek
 • wizytowego obuwia.
 1. Ogólne zasady zachowania uczniów na terenie szkoły
 • Uczeń naszej szkoły postępuje i zachowuje się kulturalnie, zgodnie z ogólnymi zasadami savoire-vivre’u
 • Uczeń zachowując godną postawę pozdrawia wszystkich pracowników szkoły poprzez ukłon i słowa: „dzień dobry” lub „Szczęść Boże”
 • Każdy uczeń zobowiązany jest do szanowania godności drugiego człowieka, nie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
 • Uczeń reaguje na krzywdę wyrządzoną jemu samemu, bądź drugiemu uczniowi na terenie szkoły lub poza nią
 • Uczeń nie dopuszcza się aktów kradzieży, kłamstwa czy znieważania innych
 • Uczeń nie używa wulgaryzmów, wyzwisk i epitetów obrażających uczucia innych
 • W przejściach i na korytarzach uczeń ustępuje miejsca dorosłym, a chłopcy dziewczętom
 • Uczeń w rozmowie z dorosłymi nie trzyma rąk w kieszeni
 • Każdy uczeń ma obowiązek poinformowania (bezpośrednio bądź za pośrednictwem przedstawiciela samorządu szkolnego) dyrekcji szkoły lub nauczycieli albo wychowawców o zachowaniu innych uczniów, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym regulaminem szkolnym (zwłaszcza w sytuacjach kradzieży, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków czy ich dystrybucji)
 • W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły
 • Istnieje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą być w tym czasie wyłączone (może to sprawdzić każdy nauczyciel lub wychowawca)
 • Na terenie budynku szkolnego uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych w okresie prowadzenia zajęć lekcyjnych, tzn. w godz. od 8.00 do 14.15. Dotyczy to także przerw międzylekcyjnych. Telefony muszą być wyłączone (może to sprawdzić każdy nauczyciel lub wychowawca)
 • W razie nieprzestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo zatrzymać aparat w celu przekazania go rodzicom ucznia
 • W okresie trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz przebywania uczniów w pokojach bursy lub internatu. Uczniowie nie mieszkający w internacie lub bursie nie mogą tam przebywać również po zakończonych zajęciach lekcyjnych
 • Podczas opadów atmosferycznych uczniowie nie opuszczają budynku szkolnego w czasie przerw międzylekcyjnych
 • Uczniowie wnoszący do budynku szkolnego śnieg czy błoto muszą po sobie posprzątać
 • Uczniowie bez względu na porę roku zmieniają na terenie budynku szkolnego obuwie (obowiązuje obuwie miękkie)
 • Uczniowie nie powinni słuchać muzyki przez słuchawki podczas przerw międzylekcyjnych
 • Na terenie budynku szkolnego uczniowie nie powinni żuć gumy (także podczas przerw międzylekcyjnych)
 • Uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe itp.)
 • Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z budynku szkolnego po zakończonych w danym dniu zajęciach tylko drzwiami oznaczonymi jako „wejście główne”. Poza teren szkoły wychodzą tylko furtką, a nie bramą wjazdową
 • Zabrania się gry w piłkę przed budynkiem szkolnym
 • Wszyscy uczniowie zobowiązani są do troski i poszanowania zieleni i kwiatów wokół budynku szkoły.
 1. Zasady zachowania ucznia w czasie lekcji
 • Uczniowie po dzwonku na lekcję ustawiają się przed wyznaczoną planem pracownią
 • Przedstawiciel samorządu klasowego ma obowiązek zgłosić dyrekcji szkoły lub do sekretariatu fakt, że nauczyciel po upływie 10 minut od dzwonka nie przyszedł na lekcję
 • Nauczyciel otwiera klasę, wchodzi do środka, następnie wchodzą dziewczęta, a potem chłopcy
 • Uczniowie stoją przy ławkach, po przywitaniu z nauczycielem zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach
 • Uczeń w czasie lekcji nie opuszcza klasy bez pozwolenia nauczyciela
 • Spóźniony uczeń siada w ławce, a swoje spóźnienie usprawiedliwia po zakończonej lekcji
 • Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela
 • Uczniowie po zakończonej lekcji zostawiają w pracowni porządek
 • Za porządek i czystość w klasie odpowiadają dyżurni
 • Na pierwszej i ostatniej lekcji uczniowie odmawiają modlitwę.
 1. Zasady zachowania podczas przerw międzylekcyjnych

a. Uczniom podczas przerw nie wolno:

 • niszczyć mienia szkolnego
 • śmiecić w budynku szkolnym oraz na terenie przyszkolnym
 • brudzić ścian
 • siadać na parapetach i grzejnikach
 • leżeć na korytarzach

b. Uczniowie nie wchodzą podczas przerw do szkolnych toalet większymi grupami

c. Uczniowie mający w szkole sympatię powinni pamiętać o poprawnym zachowaniu się;
trzymanie się za ręce, prowadzanie, siadanie na kolanach jest niedozwolone na terenie
szkoły.

 1. Zasady zachowania w stołówce szkolnej
 • Spożywanie posiłków (drugiego śniadanie i obiadu) odbywa się wyłącznie w stołówce szkolnej
 • Przy przynoszeniu i nakładaniu jedzenia uczniowie zobowiązani są do zachowania ustalonego wcześniej porządku
 • Każdy uczeń musi sprzątnąć po drugim śniadaniu swoją szklankę, a po obiedzie talerze i sztućce; wyrzuca również zużyte serwetki
 • Uczniowie pamiętają o tym, że w stołówce szkolnej nie można zbyt głośno rozmawiać oraz wynosić jedzenia na zewnątrz
 • Uczniowie nie marnują jedzenia i nie zwracają talerza z nie zjedzonym posiłkiem.
 1. Zasady zachowania w autobusie szkolnym
 • Uczniowie czekający na autobus przebywają na terenie budynku szkoły bądź na terenie przyszkolnym (wewnątrz ogrodzenia szkolnego)
 • W autobusie szkolnym uczniowie zachowują się w sposób kulturalny i przestrzegają
 • wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz dostosowują się do wskazań kierowcy
 • Przy wsiadaniu do autobusu uczniowie zobowiązani są do zachowania ustalonego
 • wcześniej porządku
 • W autobusie szkolnym nie wolno:
 • wyrzucać przez okno jakichkolwiek przedmiotów
 • pokazywać niekulturalnych gestów
 • używać wulgarnych i obraźliwych słów
 • hałasować.
 1. Zwolnienia i usprawiedliwienia
 • Nieobecności uczniów na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych usprawiedliwiane są pisemnie przez rodziców bądź prawnych opiekunów wyłącznie na odpowiednich drukach wydanych przez szkołę (załącznik nr 1). W okresie każdej klasyfikacji śródrocznej rodzice otrzymują cztery ponumerowane druki. Dodatkowe druki usprawiedliwień będą wydawane po uprzednim zgłoszeniu przez rodzicówzapotrzebowania i odpowiednim ich zarejestrowaniu w „Rejestrze wydanych druków usprawiedliwień”
 • Uczniowie bądź ich rodzice dostarczają usprawiedliwienie do wychowawcy klasowego w ciągu 7 dni od dnia ustania nieobecności ucznia. W przeciwnym razie opuszczone godziny zajęć edukacyjnych nie będą usprawiedliwione
 • Rodzice mogą zwolnić dziecko z poszczególnych lekcji, zgłaszając tę informację do dyrektora lub wicedyrektora lub prefekta albo wychowawcy. W przypadku nagłym mogą zwolnić dziecko u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. W każdym z tych przypadków wymagane jest także dostarczenie przez rodziców (prawnych opiekunów) do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni usprawiedliwienia na stosownym druku wydanym przez sekretariat szkoły
 • Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek poinformowania o tym nauczyciela, z którym będzie miał lekcje albo gospodarza klasy lub jego zastępcę. Jeśli powiadamia gospodarza klasy lub jego zastępcę, to ten zgłasza fakt nieobecności nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne
 • Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego przebywają w sali, gdzie odbywają się zajęcia lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego wychowanie fizyczne
 • Rodzice informowani są telefonicznie o każdym przypadku wagarów ich dziecka.

IV.Nagrody i kary

Zachowanie ucznia, jego wygląd, sposób funkcjonowania w szkole i poza nią, kultura osobista i zachowywanie przyjętych w szkole zasad i norm postępowania podlegają ocenie. Oprócz oceny zachowania wystawionej uczniowi w okresie każdej klasyfikacji śródrocznej oraz na koniec każdego roku szkolnego, można wobec niego zastosować przyjęty w szkole system nagród i kar. Należy jednak pamiętać, że nagrody i kary stosowane w szkole powinny zawsze mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osobowy młodego człowieka.

Nagrody

Za wzorowe zachowanie, nienaganną kulturę osobistą, systematyczność w nauce, pomoc koleżeńską, pracę włożoną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, pełną frekwencję, punktualność oraz godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, uczeń może zostać nagrodzony.

W szkole stosuje się następujące nagrody:

 1. pochwała wychowawcy na forum klasy
 2. pochwała dyrektora wobec wspólnoty szkolnej na półrocze lub na koniec roku szkolnego
 3. przedstawienie najlepszych uczniów w okresie danej klasyfikacji śródrocznej rodzicom podczas ich zebrania
 4. wybór do pocztu sztandarowego szkoły
 5. informacja o osiągnięciach i wzorowym postępowaniu ucznia zamieszczona na stronie internetowej szkoły
 6. wyróżnienie nagrodą książkową lub inną nagrodą rzeczową
 7. pochwała pisemna wychowawcy lub dyrektora szkoły skierowana do ucznia
 8. dofinansowanie rocznej wycieczki szkolnej
 9. list pochwalny dyrektora szkoły skierowany do rodziców ucznia na koniec roku szkolnego
 10. przyznanie stypendium za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę
 11. przyznanie statuetki „Stanisława Roku”.

Kary

Wobec ucznia naruszającego przyjęte w regulaminie szkolnym zasady i normy mogą być zastosowane następujące kary:

 • upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy
 • odpowiedzialność finansowa za zniszczone mienie szkolne
 • praca społeczna na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora lub wychowawcę
 • zawieszenie prawa do uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych
 • nagana dyrektora wobec całej społeczności szkolnej i pisemne powiadomienie o niej rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
 • pisemne powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
 • skreślenie z listy uczniów.

Szczególne strategie karne:

a. Za niewłaściwe zachowanie i świadome naruszanie norm zawartych w regulaminie szkoły
są stosowane wobec ucznia następujące kroki karne:

 1. za niewłaściwe zachowanie wychowawca udziela indywidualnie uczniowi upomnienie,
 2. jeśli to nie pomaga udziela nagany wobec całej klasy
 3. gdy kroki podjęte przez wychowawcę nie skutkują, informuje on dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zaś udziela uczniowi nagany wobec całej wspólnoty szkolnej kolejne nieodpowiednie zachowania ucznia mają wpływ na ustalenie jego oceny z zachowania
 4. w przypadkach szczególnie niepożądanych zachowań stosuje się kroki przyjęte w „Procedurach postępowania nauczyciela w przypadkach występowania u ucznia zachowań niepożądanych” zatwierdzonych w dniu 12 stycznia 2004 r. przez dyrektora szkoły.

b. Kary w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności podczas lekcji:

 1. Uczniowi, który opuścił trzy godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia rodziców, wychowawca udziela upomnienia
 2. Dyrektor szkoły udziela nagany wobec wspólnoty szkolnej uczniowi, który opuścił dziewięć godzin lekcyjnych i nie przedstawił usprawiedliwienia od rodziców
 3. Za więcej niż dziewięć godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych uczeń uzyskuje ocenę nieodpowiednią z zachowania w okresie danej klasyfikacji śródrocznej

c. Kary w sytuacji spóźnień na zajęcia lekcyjne:

 1. Wychowawca upomina ucznia indywidualnie po każdym spóźnieniu (za spóźnienie należy uważać wejście ucznia do klasy, gdy nauczyciel jest już obecny w sali lekcyjnej)
 2. Po trzech nieuzasadnionych spóźnieniach wychowawca klasy udziela nagany dla danego ucznia na forum klasy
 3. W przypadku powtarzania się spóźnień, wychowawca informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców
 4. Kolejna informacja przekazana rodzicom przez wychowawcę o spóźnieniach ich dziecka zobowiązuje rodziców do osobistego skontaktowania się z wychowawcą klasy i uzgodnienia z nim konkretnych kroków w celu wyeliminowania tego niepożądanego zjawiska. Uczeń zaś uzyskuje wtedy ocenę nieodpowiednią z zachowania w okresie danej klasyfikacji śródrocznej.